Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-02-03

Dostępne środki na szkolenia pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków będzie prowadzony  do momentu wyczerpania środków.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.   

Czytaj aktualność: Dostępne środki na szkolenia pracowników i pracodawców
2016-02-01

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu konkursowego  „Pendolino do zatrudnienia”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 01.02.2016 roku do wyczerpania limitu

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej w zakładce poniżej.

 

 Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji bądź nie  zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

 

Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż – 51 osób

 (w tym: 26 osób od  01.03.2016r.  i 25 osób od  01.11.2016 r.)

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia
2016-02-01

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektów:

 

1)  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (II)

w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2)  „Od bezrobocia do zatrudnienia (II)

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy – projekty pozakonkursowe

 

3) „Pendolino do zatrudnienia”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy – projekty konkursowe

 

 

ogłasza nabór  wniosków

o organizowanie prac interwencyjnych

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od  01.02.2016 do wyczerpania limitu środków.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji