Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 21940
Przyznanie statusu bezrobotnego 3171
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2375
Utrata statusu bezrobotnego 2028
Utrata statusu poszukującego pracy 1643
Rejestracja bezrobotnych 5223
Rejestracja przez Internet 2294
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1509
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2632
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1775
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1530
Rejestracja poszukujących pracy 1951
Rejestracja przez Internet 1575
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1317
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1533
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1567
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1960
Prawa bezrobotnych 1724
Prawa poszukujących pracy 1355
Obowiązki bezrobotnych 1822
Obowiązki poszukujących pracy 1688
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 3630
Pośrednictwo pracy krajowe 2987
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1442
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1486
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1465
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2477
Plan szkoleń 3873
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 663
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1713
Staże 5828
Prace interwencyjne 3976
Roboty publiczne 1644
Prace społecznie użyteczne 2038
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1415
Aktywizacja osób do 30 roku 4481
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5247
Bon szkoleniowy 2139
Bon na zasiedlenie 4995
Wysokość świadczeń pieniężnych 2398
Zasiłek dla bezrobotnych 4856
Wysokość zasiłku 4366
Okres pobierania zasiłku 2298
Ubezpieczenie zdrowotne 1655
Dodatek aktywizacyjny 3125
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5668
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2199
Zwrot kosztów przejazdu 1979
Zwrot kosztów zakwaterowania 1856
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1712
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1617
Pożyczka szkoleniowa 1952
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1335
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2176
Inne finansowe formy wsparcia 2074
Dokumenty do pobrania 8153
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 14406
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2055
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1865
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1871
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1318
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1435
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1397
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 3881
Pośrednictwo pracy krajowe 1455
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1381
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1316
Krajowy Fundusz szkoleniowy 2375
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1531
Staże 11659
Prace interwencyjne 2400
Roboty publiczne 1863
Prace społecznie użyteczne 1758
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2243
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1573
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1458
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1533
Zwolnienia grupowe 1687
Wysokość świadczeń pieniężnych 2131
Bon stażowy 2580
Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników 50+ 2017
Umowa szkoleniowa (trójstronna) 1794
Pomoc publiczna 5274
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1566
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1511
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1420
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1754
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1380
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1431
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1539
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1455
Tryb postępowania 1593
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1342
Wymagane dokumenty 1950
Opłaty 1554
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1704
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4675
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1436
Dokumenty do pobrania 10785
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 24125
Książka adresowa 2543
Projekty EFS 2612
Zrealizowane 1912
Realizowane 5036
Analizy i statystyki 5301
Informacja o sytuacji na Powiatowym Rynku Pracy 2353
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2098
Dokumenty do pobrania 5460