Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 22779
Przyznanie statusu bezrobotnego 3348
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2467
Utrata statusu bezrobotnego 2120
Utrata statusu poszukującego pracy 1714
Rejestracja bezrobotnych 5411
Rejestracja przez Internet 2436
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1606
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2752
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1868
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1588
Rejestracja poszukujących pracy 2027
Rejestracja przez Internet 1642
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1377
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1598
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1659
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2039
Prawa bezrobotnych 1859
Prawa poszukujących pracy 1413
Obowiązki bezrobotnych 1886
Obowiązki poszukujących pracy 1744
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 3781
Pośrednictwo pracy krajowe 3056
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1509
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1551
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1526
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2630
Plan szkoleń 3979
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 741
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1791
Staże 5985
Prace interwencyjne 4084
Roboty publiczne 1724
Prace społecznie użyteczne 2104
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1480
Aktywizacja osób do 30 roku 4640
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5524
Bon szkoleniowy 2256
Bon na zasiedlenie 5163
Wysokość świadczeń pieniężnych 2517
Zasiłek dla bezrobotnych 5059
Wysokość zasiłku 4512
Okres pobierania zasiłku 2423
Ubezpieczenie zdrowotne 1724
Dodatek aktywizacyjny 3222
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5905
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2285
Zwrot kosztów przejazdu 2051
Zwrot kosztów zakwaterowania 1918
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1802
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1733
Pożyczka szkoleniowa 2017
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1402
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2252
Inne finansowe formy wsparcia 2193
Dokumenty do pobrania 8427
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 14976
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2133
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1941
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1945
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1397
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1493
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1474
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 4048
Pośrednictwo pracy krajowe 1512
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1446
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1377
Krajowy Fundusz szkoleniowy 2464
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1595
Staże 12057
Prace interwencyjne 2511
Roboty publiczne 1944
Prace społecznie użyteczne 1826
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2320
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1637
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1525
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1606
Zwolnienia grupowe 1744
Wysokość świadczeń pieniężnych 2192
Bon stażowy 2682
Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników 50+ 2093
Umowa szkoleniowa (trójstronna) 1853
Pomoc publiczna 5416
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1636
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1571
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1475
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1796
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1434
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1494
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1606
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1511
Tryb postępowania 1655
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1403
Wymagane dokumenty 2022
Opłaty 1626
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1757
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4762
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1478
Dokumenty do pobrania 11294
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 25166
Książka adresowa 2636
Projekty EFS 2762
Zrealizowane 2071
Realizowane 5166
Analizy i statystyki 5471
Informacja o sytuacji na Powiatowym Rynku Pracy 2501
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2193
Dokumenty do pobrania 5836