Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 21269
Przyznanie statusu bezrobotnego 3035
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2282
Utrata statusu bezrobotnego 1946
Utrata statusu poszukującego pracy 1578
Rejestracja bezrobotnych 5064
Rejestracja przez Internet 2190
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1438
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2541
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1707
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1482
Rejestracja poszukujących pracy 1872
Rejestracja przez Internet 1511
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1269
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1475
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1501
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1887
Prawa bezrobotnych 1632
Prawa poszukujących pracy 1299
Obowiązki bezrobotnych 1767
Obowiązki poszukujących pracy 1633
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 3483
Pośrednictwo pracy krajowe 2931
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1386
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1432
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1406
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2335
Plan szkoleń 3775
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 616
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1650
Staże 5655
Prace interwencyjne 3840
Roboty publiczne 1577
Prace społecznie użyteczne 1980
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1359
Aktywizacja osób do 30 roku 4314
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5059
Bon szkoleniowy 2042
Bon na zasiedlenie 4842
Wysokość świadczeń pieniężnych 2325
Zasiłek dla bezrobotnych 4691
Wysokość zasiłku 4243
Okres pobierania zasiłku 2214
Ubezpieczenie zdrowotne 1599
Dodatek aktywizacyjny 3034
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5454
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2138
Zwrot kosztów przejazdu 1910
Zwrot kosztów zakwaterowania 1791
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1640
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1525
Pożyczka szkoleniowa 1905
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1282
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2088
Inne finansowe formy wsparcia 1980
Dokumenty do pobrania 7880
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 13899
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1951
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1795
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1801
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1260
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1382
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1343
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 3731
Pośrednictwo pracy krajowe 1399
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1329
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1268
Krajowy Fundusz szkoleniowy 2293
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1480
Staże 11104
Prace interwencyjne 2302
Roboty publiczne 1791
Prace społecznie użyteczne 1698
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2175
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1518
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1408
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1485
Zwolnienia grupowe 1634
Wysokość świadczeń pieniężnych 2076
Bon stażowy 2500
Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników 50+ 1956
Umowa szkoleniowa (trójstronna) 1747
Pomoc publiczna 5129
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1513
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1455
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1375
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1708
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1333
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1375
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1481
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1400
Tryb postępowania 1532
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1293
Wymagane dokumenty 1893
Opłaty 1494
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1642
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4592
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1382
Dokumenty do pobrania 10207
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 23099
Książka adresowa 2452
Projekty EFS 2498
Zrealizowane 1819
Realizowane 4939
Analizy i statystyki 5124
Informacja o sytuacji na Powiatowym Rynku Pracy 2235
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2033
Dokumenty do pobrania 4865