Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania,
 • w przypadku cudzoziemca karta stałego pobytu cudzoziemca,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończonym kursie, szkoleniu,
 • dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej: (świadectwa pracy, inne dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia - np.: umowy cywilno – prawne (zaświadczenie o okresie świadczenia usług z poświadczeniem o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenie brutto za poszczególny miesiąc), dokumenty z archiwów, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - świadectwo pracy wraz z wymiarem czasu pracy i zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia),
 • decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób, które prowadziły taką działalność, zaświadczenie ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podaniem podstawy wymiaru składek,
 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresie odbywania służby wojskowej,
 • zaświadczenia ZUS o okresie pobierania renty, decyzje o odmowie przyznania renty, w przypadku osób, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę szkoleniową, rentę rodzinną,
 • właściciele gospodarstw do 2 ha przeliczeniowych - zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy na bieżący rok o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • decyzje KRUS o odmowie przyznania renty, decyzja lub zaświadczenia KRUS o okresie pobierania renty, w przypadku osób pobierających rentę rolniczą,
 • decyzja KRUS o nie podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik, w przypadku osób, które są współmałżonkami lub domownikami właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • aktualna decyzja ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia, w przypadku osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej,
 • zaświadczenie lub nakaz płatniczy z  urzędu gminy z bieżącego roku, w przypadku właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnych, lub osób podlegających ubezpieczeniu
 • emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym,
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskiwanego przychodu, w przypadku osób go uzyskujących,
 • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym,
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia,  zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada),
 • zaświadczenie o zdolności do pracy w razie zwolnień lekarskich, których zakończenie poprzedza dzień czynności rejestracyjnej lub była to długotrwała choroba trwająca dłużej niż 30 dni,
 • dodatkowo osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego składa oświadczenie dla celów ustalenia jej obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny,   w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny winna posiadać ich numery PESEL,
 • w przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany  w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.
 • Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych w państwach UE, EOG i Szwajcarii:
  - dokument U1 potwierdzający okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek (samozatrudnienie) dotyczy krajów UE.
  - formularz E 301 potwierdzający okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia dotyczy krajów EOG i Szwajcarii,
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-10-02 12:14:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49