Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęciedziałalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi możesz otrzymać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz spełniasz następujące warunki:

został z Tobą rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,
w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni,
podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

 

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?

Po otrzymaniu dotacji będziesz musiał założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Będziesz zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będziesz miał 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami będziesz zmuszony zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeśli chciałbyś otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:

jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Powinieneś także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

 

Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do:

6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (sprawdź aktualne kwoty).

 

Przydatne informacje

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zostaną Ci przyznane na:

podjęcie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Szczegółowe kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określają wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Dodatkowych informacji udziela Joanna Biedka pok nr 8, tel. 862789533

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2015-02-05 09:53:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81