Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę , które nastąpiło na podstawie umowy zawartej  ze Starostą.

 

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami  na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi  z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych , o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz 1536 z póź. zm.),
 • przedstawicielstwami państw obcych.

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których  został ustalony profil pomocy II.

 

Warianty refundacji

Artykuł  51 ustawy

 • ust 1- obowiązek zatrudnienia  przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy- refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji  na  okres 3 miesięcy.
 • ust 2 - obowiązek zatrudnienia przez okres 9 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy –  refundacja na okres 6 miesięcy kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 3 miesięcy.
 •  ust 3 - obowiązek zatrudnienia przez okres 15 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – refundacja co drugi miesiąc na okres do 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie na okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 Artykuł  56 ustawy

 •  ust 1- obowiązek zatrudnienia przez okres 18 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy - refundacja przez okres do 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • ust 2 – obowiązek zatrudnienia przez okres 24 miesięcy  w pełnym wymiarze czasu pracy –refundacja co drugi miesiąc przez okres do 18 miesięcy części kosztów wynagrodzenia iskładek ZUS w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Artykuł  59 ustawy

ust 1-  obowiązek zatrudnienia przez okres 30 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki ZUS przez okres do 24 miesięcy + dalsze zatrudnienie po okresie refundacji na 6 miesięcy.

 •  dla osoby po 50 roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.
 •  dla osoby po 50 roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.

 

Artykuł 59 ustawy

ust 2 –  obowiązek zatrudnienia przez okres 4 lat i 6-ciu miesięcy w  pełnym wymiarze czasu pracy– refundacja co drugi miesiąc części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki  ZUS przez okres 24 miesięcy + dalsze zatrudnienie przez okres 6-ciu miesięcy.

 • dla osoby po 50 roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.
 • dla osoby po 50 roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie Art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego  bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

Pomoc publiczna

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de mini mis na zasadach wynikających z  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis ( Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz.UE L  359/9 z 24.12.2013).

 

Etapy realizacji

1. Złożenie wniosku o organizację prac interwencyjnych przez pracodawcę.

2. Rozpatrzenie wniosku i pisemne powiadomienie o decyzji urzędu.

3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

3. Skierowanie przez urząd i zatrudnienie osoby bezrobotnej.

4. Składanie wniosków o refundację przez  pracodawcę.

 

Dodatkowych informacji udziela Hanna Kowalczyk pok nr 8, tel. 862789518

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2015-02-05 09:46:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/prace-interwencyjne/113