Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Przepisy regulujące zasady rejestracji określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.  z dnia 26 listopada 2012 r., poz.1299). 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba: 

1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu,

2) złożyła wniosek, o którym mowa wyżej (pkt. 2) – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 i 3, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt. 1 lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 lub niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.  z dnia 26 listopada 2012 r., poz.1299).

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:25)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2014-11-05 12:33:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/55