Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba bezrobotna traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków wynikających z definicji bezrobotnego / art. 2 ust.1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy/;
 2. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit.a albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. Otrzymała  jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego  w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust.2 pkt 2 ww. ustawy;  pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  a/ 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  b/ 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  c/ 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego nastepuje na okres wskazany w p. 5;
 7. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urzad pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w p. 5;
 8. Z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o któym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urzad pracy, inne podmioty na jegozlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w p. 5;
 9. Nie stawiła się   w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
  a/ 120 dni,
  b/ 180 dni,
  c/ 270 dni w zależności od liczby niestawiennictw;
 10. Nie powiadomiła PUP, w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania oraz nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 11. Z własnej winy przerwała /lub po skierowaniu nie podjęła /szkolenie, staż, realizację indywiduanego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w p. 5;
 12. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90- dniowego;
 13. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 14. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 15. Złożyła wniosek o  pozbawienie statusu bezrobotnego.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2014-11-05 12:25:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44