Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje, jeśli poszukujący pracy:

  1. Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje   po upływie 90 dni od dnia ostatniej wizyty na okres 120 dni;
  2. Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa;
  3. Nie podjął  przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia następnego po dniu zaistnienia zdarzenia;
  4. Złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, świadczonej przez powiatowy urząd pracy. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje  od dnia złożenia wniosku;
  5. Pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ww. ustawy oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa. Pozbawienie statusu poszukującego pracy natępuje od dnia zaistnienia zdarzenia.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2014-11-05 12:25:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45