Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja dotycząca realizowanych form wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na realizację niżej wymienionych form aktywizacji osób bezrobotnych:

-    staże dla osób bezrobotnych  powyżej 30 roku życia w ramach projektu
    „Dojrzałość w cenie”  realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WP 2014 – 2020

-   jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób
    bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu  „Od bezrobocia do
    zatrudnienia” w ramach Działania 2.1 RPO WP 2014 – 2020

-   refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy  kosztów poniesionych na    
     wynagrodzenie, nagrody  oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

Wnioski dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, które wpłyną do urzędu, (a nie będą dotyczyły wyżej wymienionych form wsparcia) z powodu wyczerpania środków finansowanych nie będą realizowane.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację aktywizacji osób bezrobotnych w 2017 roku,   informacja zostanie zamieszczona  na stronie internetowej urzędu.                          

 

Konkurs "Organizacja ucząca się" 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Gazeta Współczesna zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2017".

Celem konkursu „Organizacja ucząca się 2017" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze, Podlaski Związek Pracodawców. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, portal bialystokonline.pl, Gazeta Współczesna.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawcy z sektora publicznego. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach z uwzględnieniem obszaru działania:
a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie do 49 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,
b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w  województwie podlaskim,
c) „Sektor publiczny" - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Ogłoszenie

SZKOLENIA, KURSY, STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACUJĄCYCH I BEZROBOTNYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez  powiat kolneński informuje, że od 1 września 2017 roku realizuje projekt  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki "

 

W projekcie w/w jest  Liderem jest Miasto Łomża i realizacja będzie przebiegała w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim  i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r.  

 

Uczestnikami projektu  mogą być osoby , które ukończyły 18 rok życia  i zamieszkują na terenie powiatu kolneńskiego .

 

W ramach Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie  z potrzebami regionalnej gospodarki  realizowane będą bony szkoleniowe na :

  • kursy językowe
  • kursy komputerowe
  • studia podyplomowe

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 01.09.2017 roku do wyczerpania limitu

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej w zakładce poniżej.