Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt partnerski „Dojrzałość w cenie”

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie” realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie łomżyńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża zarejestrowanych w urzędach  pracy.  Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia (do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie) przez 80 osób zarejestrowanych w PUP w Kolnie, Łomży i Zambrowie.

Nabór wniosków ze środków KFS 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu wniosków z poprzedniego naboru dysponuje jeszcze  środkami finansowymi na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 29.06.2017 do 14.07.2017.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 17.   

Informacja o Naborze nr PSFWP 1/2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 29.05.2017 r. (od godz. 7:30) do 30.06.2017 r. (do godz. 15:30).

Potencjalnymi beneficjentami naboru mogą być: 

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), posiadający siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego, którzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach naboru nr PSFWP 1/2016. 

Szczegóły i możliwości dofinansowania: 

Dofinansowanie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) wynosi odpowiednio do 5 000 PLN lub do 80% kosztów usługi rozwojowej

Na osobę do 10 000 PLN

Na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze to 1 670 350,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na usługi zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/4794777-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2017-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" ogłosiło nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż w LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje z zakresu: zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.