Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja  w 2017 roku złożono jedną ofertę.

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonej oferty i dokonała wyboru realizatora zadania – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 15 – 281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601.

Na realizację zadania przyznano środki publiczne w kwocie 28 000 złotych.

Zarządzenie

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia 10.05.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 04.05.2017r. - 12.05.2017r.

Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej  w sekretariacie urzędu, pokój Nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 na druku obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie .Za datę końcową przyjmuje się dzień 12.05.2017 r. do godz. 15.30 Druki wniosków po ogłoszeniu naboru będą dostępne w siedzibie urzędu  pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej www.pupkolno.pl.

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 roku, poz. 645 z poźn. zm.) oraz zaprasza do składania ofert.