Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Projekt partnerski „Dojrzałość w cenie”

Projekt partnerski „Dojrzałość w cenie”

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie” realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie łomżyńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża zarejestrowanych w urzędach  pracy.  Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia (do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie) przez 80 osób zarejestrowanych w PUP w Kolnie, Łomży i Zambrowie.

Uczestnikami projektu w PUP w Kolnie będą osoby bezrobotne od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w PUP w Kolnie zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne*

- osoby o niskich kwalifikacjach* 

 

* Osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

* Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

Z ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu z terenu działania PUP w Kolnie (61 os.):

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach – 31 osób (15 K i 16 M)

- co najmniej w 50 %  stanowić będą osoby o długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby

  pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy  – 31 osób (15 K i 16 M)

- co najmniej 1 osoba niepełnosprawna będzie uczestnikiem projektu (1 K )

- co najmniej 3 osoby powyżej 50 roku życia będzie uczestnikami/uczestniczkami projektu

  (2 K i 1 M)

- 31 kobiet  będzie uczestniczkami projektu

 

Wsparcie otrzyma 61 osób bezrobotnych w tym: 31 K i 30 M zarejestrowanych w PUP  w Kolnie.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

  •         Pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania
  •         Staży

Planowana rekrutacja do projektu w PUP w Kolnie:

  • I rekrutacja: wrzesień 2017 r. (staż dla 31 os.)
  • II rekrutacja: kwiecień 2018 r. (staż dla 30 os.)

Planowana realizacja form w PUP w Kolnie:

  • 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r. dla 31 osób;
  • 01.05.2018 r. - 31.10.2018 r., dla 30 osób; 

Projekt zakłada efektywność*:

-  dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - na poziomie co najmniej 33%

-  dla kobiet – na poziomie co najmniej 39 %

-  dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – na poziomie co najmniej 30 %

-  dla osób po 50 roku życia – na poziomie co najmniej 33 %

-  dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38 %

* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.)

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.  

Wartość projektu: 2 106 300,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 2 000 000,00 zł

  •  PUP w Kolnie: 600 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS:  600 000,00 zł
  •  PUP w Łomży: 1 106 300,00 zł  w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 000 000,00 zł
  •  PUP w Zambrowie: 400 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 400 000,00 zł

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 (pokój nr 7).

                                                   

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

 

Aktualność dodana przez: Bartosz Kokoszko (2017-07-18 11:41:27) , zredagowana przez: Bartosz Kokoszko (2017-07-18 11:43:42)
Data wydarzenia : 2017-07-18
Data publikacji : 2017-07-18

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/wydarzenie/106/projekt-partnerski-%E2%80%9Edojrzalosc-w-cenie%E2%80%9D