Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-08-22

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 01.09.2017 roku do wyczerpania limitu

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej w zakładce poniżej.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia
2017-07-18

Projekt partnerski „Dojrzałość w cenie”

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie” realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie łomżyńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża zarejestrowanych w urzędach  pracy.  Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia (do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie) przez 80 osób zarejestrowanych w PUP w Kolnie, Łomży i Zambrowie.

Czytaj aktualność: Projekt partnerski „Dojrzałość w cenie”
2017-06-14

Nabór wniosków ze środków KFS 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu wniosków z poprzedniego naboru dysponuje jeszcze  środkami finansowymi na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 29.06.2017 do 14.07.2017.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 17.   

Czytaj aktualność: Nabór wniosków ze środków KFS 2017
2017-06-06

Informacja o Naborze nr PSFWP 1/2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 29.05.2017 r. (od godz. 7:30) do 30.06.2017 r. (do godz. 15:30).

Potencjalnymi beneficjentami naboru mogą być: 

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), posiadający siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego, którzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach naboru nr PSFWP 1/2016. 

Szczegóły i możliwości dofinansowania: 

Dofinansowanie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) wynosi odpowiednio do 5 000 PLN lub do 80% kosztów usługi rozwojowej

Na osobę do 10 000 PLN

Na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze to 1 670 350,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na usługi zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/4794777-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2017-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji