Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-05-19

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" ogłosiło nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż w LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje z zakresu: zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie o naborze wniosków
2017-05-15

Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja  w 2017 roku złożono jedną ofertę.

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonej oferty i dokonała wyboru realizatora zadania – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 15 – 281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601.

Na realizację zadania przyznano środki publiczne w kwocie 28 000 złotych.

2017-05-11

Zarządzenie

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia 10.05.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Czytaj aktualność: Zarządzenie
2017-04-27

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 04.05.2017r. - 12.05.2017r.

Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej  w sekretariacie urzędu, pokój Nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 na druku obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie .Za datę końcową przyjmuje się dzień 12.05.2017 r. do godz. 15.30 Druki wniosków po ogłoszeniu naboru będą dostępne w siedzibie urzędu  pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej www.pupkolno.pl.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji