Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-04-16

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektu

 

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (I)

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ogłasza nabór  wniosków

o zorganizowanie stażu dla

osób do 29 roku życia

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 20.04.2015 do 24.04.2015 r.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 29 roku życia
2015-04-14

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149.) oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2015-03-23

Nabór wniosków ze środków PFRON w 2015r.

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 23.03.2015r.-27.03.2015r.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków ze środków PFRON w 2015r.
2015-03-16

Staż w projekcie PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020)

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że nabór wniosków na staż w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziany jest na koniec miesiąca marca 2015 roku z uwagi na ogłoszony do  31.03.2015 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku nabór wniosków dla Powiatowych Urzędów Pracy PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/15

 

Uczestnikami projektu będą:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia
  • zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. młodzież NEET),

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Informacje dotyczące kryteriów naboru wniosków na staż oraz form wsparcia dla uczestników zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej odrębnym ogłoszeniem.

 

 

 

                                                                                DYREKTOR

                                                               Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                         Wacław Sójko

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji