Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-12-01

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2016 to:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. „Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia…”

 

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

Czytaj aktualność: Zapotrzebowanie na środki KFS na 2016 rok
2015-10-16

Dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na:

 

dofinansowanie działalności gospodarczej

dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu

 Od bezrobocia do zatrudnienia (I)

 

 

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.                 

Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

 

Osoby zainteresowane prosimy

o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie

pokój nr 8  

2015-10-12

Konkurs "Organizacja ucząca się"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się".

Celem konkursu „Organizacja ucząca się" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces a swoim beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, 2006).

Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze. Patronat medialny:  Polskie Radio Białystok.

Czytaj aktualność: Konkurs "Organizacja ucząca się"
2015-09-07

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje programu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 uprzejmie informuje ,że posiada środki finansowe na:

 

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

( między innymi  długotrwale bezrobotne, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia )

     

Wnioski od osób bezrobotnych będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na wyżej wymienioną formę wsparcia.

Czytaj aktualność: Dodatkowe środki Funduszu Pracy na dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji