Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

W porównaniu do lat 2014-2015 został zniesiony limit wiekowy dla kierowanej osoby na szkolenie.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na  2016 rok to:

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z art. 150 f  starosta może przyznać pracodawcy refundację wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Refundacja wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji).

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Jakie działania nie mogą być finansowane?

 1. Szkolenia psychospołeczne i interpersonalne.
 2. Konferencje i kongresy.
 3. Szkolenia obowiązkowe np. BHP i PPOŻ.
 4. Badania okresowe.
 5. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.
 6. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika  na umowę o pracę  (pracownik musi być zatrudniony przed dniem złożenia wniosku o środki KFS).

 

Wysokość dofinansowania:

 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm 80%, pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
 2. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 Kto nie może skorzystać ze środków KFS?

 1. Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym.
 2. Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów specjalizacji i staży podyplomowych.
 3. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracownika na podstawie umowy o pracę.
 4. Prezes Zarządu Sp. z o.o.- chyba że może potwierdzić istnienie stosunku pracy (jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce).
 5. Osoby pełniące funkcję zarządcze w zakonach np. przeor, przełożona, kseni.
 6. Kadry publicznych służb zatrudnienia tzn. pracowników powiatowych urzędów pracy, i wojewódzkich urzędów pracy, starostw oraz urzędów marszałkowskich.
 7. Pracodawca który zamierza realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników.
 8. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Tryb postępowania

 1. Pracodawca zainteresowany wsparciem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy.
 2. Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego swoich pracowników które się jeszcze nie rozpoczęły.
 3. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.  
 5. Środki KFS muszą zostać wydatkowane w danym roku budżetowym w którym została podpisana umowa z pracodawcą.
 6. Pracodawca musi udokumentować poniesione koszty na usługi edukacyjne dokumentami księgowymi (faktury, rachunek). Dokumenty księgowe muszą być opisane, aby widoczny był związek wydatku z odbytym kształceniem.
 7. Pracodawca zawiera z pracownikiem, którego wysłał na szkolenie umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do urzędu pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2014r., poz. 639).

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Bartosz Kokoszko (2017-02-02 13:10:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110