Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór wniosków

 

1) o zorganizowanie stażu

2) o organizowanie prac interwencyjnych

3) o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

 

A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III)

 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 2014 - 2020

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące do I  lub II profilu pomocy,  które nie pracują, nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych. W przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie  6 miesięcy - do 25 roku  życia,

  12 miesięcy powyżej 25 roku życia)

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

 

B. w ramach projektu Od bezrobocia do zatrudnienia (III)

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy – projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020

Środki na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że nabór wniosków będzie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu, niezwłoczne po otrzymaniu limitu na 2017r.

 

W ogłoszeniu wskazane zostaną priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.  

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2017 to:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

zapraszają

 Pracodawców powiatu kolneńskiego

na konferencję

 „Krajowy Fundusz Szkoleniowy i zapotrzebowanie
na kwalifikacje zawodowe”

 w dniu

1 grudnia 2016r. o godz. 11.00

 Pracodawców zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 28.11.2016r. do godz. 15.00

tel. (86) 278 95 18, (86) 278 95 10

e-mail: biko@praca.gov.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informacji dotyczących konferencji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Kolnie tel. (86) 278 95 18, lub (86) 286 95 10.